Trình kiểm tra trạng thái Facebook

Theo dõi trạng thái Facebook trong thời gian thực: mã http, thời gian phản hồi và lỗi.